Logosmall

Algemeene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Giftconcept B.V. gevestigd te Tilburg o.a. h.o.d.n. ButtonsBestellen,
 
Artikel 1 - Algemeen/toepassing
1.1 Toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Giftconcept als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten.
 
Artikel 2 - Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van Giftconcept  zijn vrijblijvend. Indien de koper een opdracht plaatst komt de overeenkomst uitsluitend tot stand, doordat Giftconcept BV deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.
 
Artikel 3 - Aanvulling overeenkomst
3.1 Giftconcept BV zal op verzoek van de koper alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht een meerprijs in rekening te brengen.
 
Artikel 4 - Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld of overeengekomen.
4.2 Giftconcept BV behoudt zich het recht voor prijzen zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
 
Artikel 5 - Aflevering/levertijd
5.1 De door Giftconcept BV aangehouden gebruikelijke levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
5.2 Aflevering geschiedt op één adres, tenzij anders overeengekomen.
5.3 Monsters en/of proefzendingen worden als opdracht behandeld en als zodanig gefaktureerd, tenzij anders overeengekomen. Het factuurbedrag bedraagt de prijs van de bestelde artikelen, vermeerdert met order-/ verzendkosten an minimaal Euro 7,95.
5.4 Giftconcept BV is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
5.5 Giftconcept BV heeft het recht 10% meer of minder dan het aantal op verzoek geproduceerde en/of bedrukte artikelen te leveren aan de koper en in rekening te brengen.
 
Artikel 6 - Betaling
6.1 Facturen van Giftconcept BV dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
6.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de koper, ongeacht of Giftconcept BV ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
6.3 In geval van niet tijdige betaling is de koper een rente verschuldigd ten bedrage van het promessedisconto van de Nederlandse Bank N.V. plus 3% met een minimum van de wettelijke rente per jaar.
6.4 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de koper in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
6.5 Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper.
6.6 De koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.
 
Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
7.1 Giftconcept BV behoudt zich het eigendom van de door haar geleverde of te leveren artikelen voor, totdat integraal aan haar het volledige factuurbedrag is voldaan.
 
Artikel 8 - Zekerheid
8.1 Indien er goede grond bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van Giftconcept BV, terstond genoegzame, in de door Giftconcept BV gewenste vorm, zekerheid te stellen en zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet voldaan heeft, is Giftconcept BV gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
8.2 Indien de koper, aan een verzoek als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn uitstaande verplichtingen direct opeisbaar.
 
Artikel 9 - Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
9.1 De koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper Giftconcept BV daarvan binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
9.2 Feiten die zich openbaren nadat 1 jaar is verlopen na aflevering kunnen niet de stelling rechtvaardigen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt.
9.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Giftconcept BV naar haar keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.
9.4 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten.
 
Artikel 10 - Ontbinding/bevrijding
10.1 Indien de koper niet, niet behoorlijk of tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht doorvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatelestelling van de koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Giftconcept BV naar haar keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Giftconcept BV is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.
10.2 Indien de behoorlijke nakoming door Giftconcept BV ten gevolge van één of meerdere omstandigheden, die niet voor rekening van Giftconcept BV komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft Giftconcept BV het recht de overeenkomst te ontbinden.
10.3 Indien de koper, nadat Giftconcept  BV hem daartoe een termijn van acht dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, is uitsluitend Giftconcept BV van haar verbintenissen bevrijd.
 
Artikel 11 - Schadevergoeding
11.1 Giftconcept BV is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.
11.2 Giftconcept BV is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken.
11.3 Giftconcept BV bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de koper kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
11.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Aceconcep BV ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
 
Artikel 12 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Giftconcept BV en de koper is het Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 13 - Nederlandse tekst van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden prevaleert boven de vertaling daarvan.